İnternet Sitesi Gizlilik Beyanı

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK BEYANI

İşbu Gizlilik Beyannamesi’nin amacı, veri sorumlusu İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Kurum”, ‘’İntegral Yatırım’’) tarafından işletilmekte olan www.integralyatirim.com.tr üzerinden temin edilen hizmetler sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Kurum ile paylaşılan veya kurumun Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemleri

İntegral Yatırım, sitenin işleyişini daha iyi bir duruma getirmeyi amaçlamakta olup verilerinizi anonim hale getirilmiş bir biçimde, teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak (alan adı, gezilen sayfalar ve sitenin ne süreyle ziyaret edildiği bilgisi) toplamaktadır.

Başvuru ve şikayet formları, canlı yardım bağlantıları ve online eğitim portalı üzerinden girmiş olduğunuz ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, kurum elektronik posta adreslerine iletilen bilgiler, İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

Site üzerinde kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin Veri Sahibinden alınan ayrı beyanlar veya bilgilendirmeler dahilinde farklı kişisel veri işleme süreçlerinin yürütülmesi mümkündür.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kurum,  Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, verilen sermaye piyasası hizmetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve başvuruların karşılanması, istatistik ve pazarlama amacıyla toplamakta ve işlemektedir.

Kurum ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.,6.,8. ve 9. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kurum, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla kurumun hizmetlerinden faydalandığı barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), istatistik ve pazarlama hizmetleri alınan dış kaynak sağlayıcıları ve grup şirketleri gibi üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
Kurum, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Beyannamesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Kurum uygulamaların gizlilik beyannameleri ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

İntegral Yatırım, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi toplamaktadır.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri Sahibi, İntegral Yatırım’a başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, bu politikanın yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.integralyatirim.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak, ıslak imzalı olacak şekilde Büyükdere Cd. 59. Sk. Spine Tower No: 243 K:2 Maslak/Sarıyer - İstanbul, Türkiye adresine göndererek Şirketimize iletebilecekleri gibi başvuru formunu imzalayarak kvkkbasvuru@integralyatirim.com.tr elektronik posta adresine iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kurum, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

İntegral Yatırım, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Beyannamesinde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Veri Sahip’lerine ait verilerin toplandığı Site tarayıcınız vasıtasıyla uygulamada olan şifreleme modülüyle şifrelenmektedir. Site, uluslararası çapta tanınır kurumlar tarafından tanınan şifreleme sertifikasına sahiptir.

Ayrıca Kurum, Site üzerinden erişilen hesap ve saklama hesaplarına erişim esnasında teknik anlamda en güncel güvenlik önlemlerini almakta, Firewall’ların izinsiz erişimi engellemesi sağlanmaktadır. Böylelikle, farklı katmanlarda uygulanmakta olan, şifreleme ve kimlik sistemleri, verilere üçüncü kişilerce erişilmesini engellemektedir. Kurum iç uygulamalarında yetkisiz kişilerin deşifreleme yapmasının engellenmesi için sofistike şifreleme yöntemleri kullanılmaktadır. Buna ek olarak, verilerin aktarılması esnasında koruma amaçlı olarak dijital kimlikler yaratılmakta ve atanmaktadır.

Saygılarımızla,
Borsa piyasalarının avantajları hakkında bilgi edinmek, ücretsiz eğitim alarak bilinçli Borsa yatırımı yapmak ya da bu piyasayı daha yakından tanımak için lütfen formu doldurunuz...
Lütfen tüm alanları doldurunuz.
Tebrikler! Kaydınız başarı ile alınmıştır.
Ulukartal

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
bir Ulukartal Holding iştirakidir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vadeli
İşlemler ve Opsiyonlar Borsası, Borsa
İstanbul, Takasbank, TSPB ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu Üyesidir.

Risk Uyarısı : Kaldıraçlı piyasa işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı piyasa işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Kaldıraçlı piyasa, yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

www.integralviop.com internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Uyarı Notu : “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”